Karibic (Manhole production)

Karibic (Manhole production Line – Fully Automatic)

Fully automatic production line for : Manhole rings and necks up to 1500 mm dia. Manhole bases up to 1200 mm dia. Road and yard gullies